PAR MUMS

Vēja enerģija Latvijas nākotnei

Mēs strādājam, lai veicinātu Latvijas pāreju uz ilgtspējīgu enerģijas sistēmu, sekmējot valsts ekonomisko izaugsmi.

"Vēja enerģijas asociācija" ir biedrība, kas dibināta 1998. gadā, lai sekmētu vēja enerģijas izmantošanu Latvijā. Veidojot un attīstot asociāciju, mums ir svarīgi ne vien nodrošināt šīs nozares normatīvā regulējuma un vides sakārtošanu, bet arī panākt Latvijas uzņēmumu aktīvu iesaistīšanos un darbību šajā nozarē.

MŪSU PAMATUZDEVUMI

Latvijas potenciāla attīstība

Attīstīt un izmantot Latvijas lielo potenciālu kļūt par zaļas enerģijas eksporta valsti, vairojot enerģētisko neatkarību

Sabiedrības informētība

Veicināt sabiedrības informētību un izpratni par atjaunojamajiem, it īpaši vēja, energoresursiem

Ieguvums Latvijas iedzīvotājiem

Nodrošināt Latvijas uzņēmumu, organizāciju un personu kvalitatīvu darbību un iespējas šajā jomā, lai mūsu valsts zaļie resursi dotu ieguvumu mūsu valsts iedzīvotājiem

Ieguldījums nozares regulēšanā

Sniegt kvalitatīvu ieguldījumu nozares regulējošo likumu un normatīvo aktu, kā arī citu vidi veidojošo noteikumu izstrādāšanā un pilnveidošanā

Zināšanu un tehnoloģiju piesaiste

Veicināt investīciju, zināšanu un tehnoloģiju piesaisti Latvijas vēja enerģijas sektora attīstībai

Interešu aizstāvēšana

Aizstāvēt VEA biedru intereses un investīcijas vēja enerģijas nozares attīstībā Latvijā

Sadarbības veicināšana

Veicināt VEA biedru un nozares dalībnieku, valsts un pašvaldību institūciju profesionālu sadarbību Latvijas un starptautiskā mērogā

Vienots informācijas avots

Monitorēt un apkopot datus, attīstības rādītājus un citus nozari raksturojošus faktus, kas kalpotu par vienotu, objektīvu un aktuālu informācijas avotu, raksturojot vēja enerģijas attīstību Latvijā

Mūsu darbs ir vērsts Vēja enerģijas asociācijas kā vienīgā autoritatīvā nozares virzītājspēka Latvijā nostiprināšanu

VEA kā kvalitatīva ieguldījuma sniedzējs valsts politikas un likumdošanas procesos

VEA kā kvalitatīvs resurss, uz kuru atsaukties plašsaziņas līdzekļiem un ieinteresētajām personām

Nodrošināt, ka VEA darbojas ciešā sadarbībā ar asociācijas biedriem un citām ieinteresētajām organizācijām

VEA kā profesionāls un atpazīstams zīmols

MŪSU KOMANDA

Toms Nāburgs

Valdes loceklis un vadītājs

Magda Jentgena

Izpilddirektore

Andris Vanags

Padomes loceklis

Gatis Galviņš

Padomes priekšsēdētājs

Renārs Urbanovičs

Padomes loceklis

Juris Antužs

Padomes loceklis